مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس

 

File:Persian Gulf Veterans National Medal of US.jpg
 
 
مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس
 
برای تمام دنیا بفرستید، تا دنیا بفهمد"خلیج فارس همیشه "خلیج فارس" بوده و خواهد بودمدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام "خلیج فارس" مـدال ملـی رزمنـدگـان خلیـج فـارس ویـژه مـردان و زنـان نیـروهـای مسـلح ایـالات متـحـده کـه در جنـگ خلیـج فـارس بـه کشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد.
/ 0 نظر / 5 بازدید