خاطره از دشت میشداغ

در منطقه عمومی دشت میشداغ که منطقه ای وسیع و کویری در جنوب است

مستقربودیم یگانمان برای کسب مهارت بیشتر وحفظ آمادگی رزمی،بطور مرتب

تک شبانه را تمرین میکرد بطوریکه  تکرار تمرین موجب خستگی جسمی و روحی

پرسنل گردیده بود.تا اینکه در یکی از همین مانورهای آمادگی ، به عمد مسیر

حرکت خودرو را از مسیر مورد نظر تغییر دادم وهمین تغییر مسیر موجب گمراه

شدن پرسنل وادوات رزمی در دشت میشداغ گردید بطوریکه تا اذان صبح وطلوع

آفتاب تعدادی ازپرسنل در منطقه سرگردان بوده وموفق به پیدا کردن مسیر مورد

نظروهدف نشدند و همین مشکل پیش آمده موجب گردید دستور توقف تمرین

صادرشده و در خصوص تک و هرگونه تحرک در دشت های صاف و کویری تدبیر

جامع ودقیقی اندیشیده شود.

توضیح اینکه:زمین دشت میشداغ حالت کویری،صاف و پوشیده از رمل(ماسه بادی)

می باشد که حرکت وشناسایی مسیر در روز مشکل ساز است تا چه رسد به اینکه

در شب و بدون استفاده از روشنایی حرکت بکنی.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید